Butter Cutter

ฺBangkok
นักเขียนนามปากกา Butter Cutter อดีตคอลัมนิสต์นิตยสารธุรกิจ มีประสบการณ์เขียนกว่า 7 ปี ก้าวสู่เส้นทางนักการตลาด Digital Marketing SEO White Hat ไม่ชอบการถูกบังคับ และไม่ชอบบังคับใคร

Articles by Kanokwan