Sunday

งานประจำคือกราฟิกดีไซน์ งานอดิเรกรักการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ เพราะทำให้เราได้เห็นโลก มุมมองใหม่ ๆ ทัศนคติใหม่ๆได้จากการท่องเที่ยว